נוהל לקבלת אישור הפעלה זמני/קבוע למעון יום לפי חוק הפיקוח על מעונות היום התשע”ט 2018

החל מפתיחת שנת הלימודים תשפ”ב (1.9.2021), יחויבו כל המעונות בהם לפחות 7 פעוטות, להחזיק ברישיון להפעלת מעון. הרישיון מחליף את האישור הראשוני. לכן, גם מעון שקיבל אישור ראשוני בשנת הלימודים תשפ”א, מחויב לקבל רישיון הפעלת מעון לפי חוק הפיקוח על מעונות יום
מפעיל מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0 המכילה 7 פעוטות ומעלה. גם פרטיים וגם במבנה מגורים
כן חובה ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות ולבקש קישור לעריכת הבקשה בטלפון 8236*
אישור הפעלה ראשוני ניתן בין השנים 2019-2020
לשנת הלימודים המתחילה ב 1/9/2021 חובת הגשה לאישור הפעלה זמני
אישור זמני יינתן לשנה אחת בלבד.
לקראת שנת הלימודים שתתחיל ב 1/9/2022 יש חובה להגיש בקשה לאישור קבוע שיינתן לעומדים בדרישות עד ארבע שנים.
יש להחזיק באישורים תקפים כל העת בתיק המעון לפי תוקף לכל אישור על פי התקנות המחייבות.
מפעיל המסגרת החינוכית
מפעיל שהוא אחד מאלה:
מפעיל שהוא תאגיד : רשות מקומית, חברה ,  חברה בע”מ , אגודה שיתופית , שותפות, עמותה, חברה לתועלת הציבור , מוסד ללא כוונות רווח .
מפעיל שאינו תאגיד : עוסק מורשה, עוסק פטור ממע”מ.
לבקשה יש לצרף תעודת רישום של התאגיד מטעם הגורם הממשלתי המתאים.
פירוט של פרטי בעלי השליטה או המנהל בתאגיד
מפעיל המעון יחתום על הצהרות הקשורות לתאגיד
לא הוכרזתי פסול דין, לא מונה לי אפטרופוס לפי סעיף 33(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962;
לא הוכרזתי פושט רגל ולא ניתן בענייני צו לפתיחת הליכים, לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, ואם הוכרזתי פושט רגל או ניתן בענייני צו הליכים כאמור- ניתן בענייני הפטר שלפי תנאיו  אני רשאי להיות בעל רישיון;
אני מפעיל מעון שהוא  תאגיד – לא החלטתי על פירוק התאגיד מרצון ובית משפט לא נתן צו לפירוקו, צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו.
צוות המעון
פרטי מנהל המעון, מנהל המעון יכול בנוסף לתפקידו כמנהל לעסוק גם בחינוך טיפול
פרטי המחנכים מטפלים במעון 
במידה ומועסק במעון מדריך חינוכי , פרטי המדריך החינוכי במעון.
החל מיום 1.1.2022 תחויב כל מסגרת חינוכית להעסיק מדריך חינוכי, אשר יעביר הדרכה לצוות המעון בהיקף של 4 שעות חודשיות, בהתאם לכך מגיש הבקשה יחתום על התחייבות
כי במהלך כל שנת הלימודים יכלול צוות המעון, מדריך חינוכי כמשמעותו בתקנות  הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות), התשפ”א-2021,  
שיעביר הדרכה חינוכית בהיקף של 4 שעות לחודש.
הכשרת הצוות
עמידה בתנאי ההכשרה של הצוות החינוכי טיפולי במעון או התחייבות להשלמת הכשרתם בהתאם לוותק כפי שמפורט בתקנות החוק.
כל הצוות במעון עבר קורס התנהלות בטוחה ועזרה ראשונה.
פירוט הכיתות והקבוצות במעון
סוג הכיתה : תינוק, פעוט, בוגר , מעורבת.
שמות המחנכים מטפלים בכיתה
שטח הפעילות במר
מס’ הילדים המרבי בכיתה
תקינה (יחס פעוטות למחנך – מטפל) בכיתה
בדיקת רישום פלילי
בדיקת רישום פלילי עבור כל המעורבים בהפעלת מעון יום לפעוטות שהם:  מבקש רישיון ההפעלה, הבעלים של מעון יום לפעוטות, מנהל המעון, מדריך חינוכי במעון, מחנך – מטפל במעון
וכל שאר העובדים במעון, נותן שירותים במעון הבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות במעון; ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – בעל השליטה או מנהל בתאגיד.  
במעון המשמש או נועד לשמש גם בית מגורים, נדרשת בדיקת רישום פלילי כאמור עבור כל מי שמתגורר בו ובלבד שמלאו לו 12 שנים.
בדיקת רישום פלילי תבוצע  בהתאם נוהל בדיקת רישום פלילי.
בטיחות
יש לצרף הצהרה והתחייבות בדבר עמידה בתנאי בטיחות לפי הנוסח בתוספת השלישית לתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות), התשפ”א-2021.
התקנת מצלמות במעון
לפי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע”ט 2018 – יש למלא הצהרה על ידי מגיש הבקשה בדבר התקנת מצלמות לשם הגנת פעוטות במעון יום לפעוטות התשע”ט 2018.
ביטוחים
מפעיל המעון מחזיק בביטוח צד שלישי כנגד פגיעות העלולות להיגרם במהלך שהיית הפעוטות במעון, ביטוח תאונות אישיות וחבות מעסיק בתוקף לאותה שנת לימודים כאמור בתקנה 17 לתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות), התשפ”א-2021.

מידע אודות קורס התנהלות בטוחה – הרישום לקורסים נפתח מהרו להירשם

חברות וחברים יקרים
מד”א פרסם היום את פתיחת הקורסים להתנהלות בטוחה
להלן ההודעה שהתקבלה ממוקד מד”א

מד”א מוקד הדרכה: מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל נבחר ע”י משרד העבודה והרווחה להכשיר את מנהלות מעונות היום והמשפחתונים בקורסי “התנהלות בטוחה”.

הקורסים עתידים להתקיים בסוף חודש אוגוסט ובחודש ספטמבר בפריסה ארצית במרכזי ההדרכה של מד”א במתכונת של 3 מפגשי ערב.
הרישום לקורסים באמצעות אתר מד”א בלבד ->>>
 https://www.mdais.org/kursim/safestaff

הקורס במימון משרד העבודה והרווחה לזמן מוגבל למנהלות מעון יום / משפחתון בלבד, מהרו להירשם!

נספח ה2 
הורד את את המסמך כולו

 

סילבוס הדרכה בנושא התנהלות בטוחה

השתלמות בת 14 שעות אקדמיות

נושאים

הערות ופירוט

פתיחה:

 • יצירת קבוצת עבודה
 • בטיחות וניהול מעון

התכנסות והרשמה; פתיחה; סבב היכרות ותיאום ציפיות;

יש לציין כי יש צורך לבצע רישום בתחילת ובסיום כל מפגש

תרגיל: זיהוי פערים בבטיחות באמצעות תרגיל

מבוא בטיחות ילדים:

·         היפגעות ובטיחות ילדים – מבט כללי

 • בטיחות ילדים במוסדות חינוך לגיל הרך

הרצאה

הצגת נתוני היפגעות תוך דגש על גילאים רלוונטיים;

גורמי סיכון לתאונות במעון;

בטיחות ילדים כנוסעים ברכב ובהסעות;

הכרות עם שדות ה-MDS

ניהול הבטיחות:

·         כלים יישומיים  לניהול בטיחות ילדים

סדנה:

פיתוח כלים לניהול הבטיחות במעון

סיכום:

סיכום תחום הידע בבטיחות

תקנות, חוקים ואחריות משפטית במעון:

 • בטיחות ילדים במעונות- החקיקה בארץ
 • מסמך הסטנדרטים למעונות יום
 • אחריות המנהלת והצוות
 • נהלי האגף ומפרט הבטיחות במעון

 

תרגיל:

נכון/לא נכון בהתנהלות במעון;

הרצאה: מהם תחומי האחריות של בעלי התפקידים? הרצאה;

הכרות עם חקיקה ותקינה בתחומים רלוונטיים;

 

נהלים יישומים למעונות היום:

 • כלים תפעוליים
 • צ’קליסט מעון בטוח

 

סדנה:

הבניית סט הכללים והחוקים ליישום מיידי במעון.

סיכום:

ריכוז עיקרי הלמידה ותובנות מהיום הראשון; מענה על שאלות; הנחייה להכנת שיעורי הבית למפגש השני.

 • מפגעים במעונות: תובנות ותהליך למידה מצ’קליסט מעון בטוח

 

תרגיל

סבב התייחסויות ותובנות משיעורי הבית

מניעת היפגעות ילדים במעונות יום ומשפחתונים

הרצאה

בטיחות ילדים כתרבות בחיי היומיום; אסטרטגיות מניעה;

סביבה והתנהגות; ניהול סיכונים.

תובנות ולקיחת אחריות:

 • אחריות מנהלת המעון
 • למידת עמיתים

סדנה

עבודה בקבוצות – ניתוח מקרים; מהי אחריות?

מובילים שינוי: עבודה עם צוות,

הורים וילדים:

 • כלים לעבודה עם צוותי המטפלות
 • שיתוף ורתימה

תרגיל

למה כדאי לקדם בטיחות במעון? מה חשוב?

הרצאה

עבודה עם צוות המעון:

·      התמודדות עם התנגדות לשינוי

·      חשיבות שיתוף הצוות וכלים לעבודה עם הצוות

·      כלים לעבודה עם ילדים (והורים)

פיתוח חומרים למעון

סדנה

פיתוח חומרים בנושא בטיחות לפי נושאים, אזורים במעון ולפי עונות השנה. לצוות / לילדים /  עבור הורים

סיכום:

 • חזרה על עיקרי ההשתלמות
 • מבחן  ומשוב

 

לרשימת הקורסים רישום ותיאום מועד לקורס התנהלות בטוחה – מהרו להירשם

 https://www.mdais.org/kursim/safestaff
1.הקורסים יתקיימו בתחנות מדא שיש בהן כיתות הדרכה לאורך 3 חודשים לפחות. 

2.  כל אחת תירשם בעצמה למיקום ולמועד שיתאימו לה.
3. הקורסים יתקיימו במפגשים של יומיים, 5 שעות לימוד (14 שעות אקדמאיות)
4. רק מנהלות עוברות את הקורס, העובדות יעברו אותו בהמשך ע”י המנהלת במערכת מתוקשבת.

התנהלות בטוחהמגן דוד אדום

   03-7344044
בווטסאפ 
052-588850

training.info@mda.org

מה הם התנאים והמסמכים הנדרשים לקבלת רישיון זמני

 • התנאים לקבלת רישיון זמני זהים לתנאים של האישור הראשוני.
 • רישיון זמני יינתן פעם אחת בלבד ועד שנה אחת.
 • הממונה יכול להנפיק רישיון זמני למעון לשנת לימודים אחת, בתנאי שמגישי הבקשה הוכיחו כי הם עומדים בתנאים הקבועים בסעיף 18 לחוק:
 1. היעדר רישום פלילי לכל המעורבים בהפעלת המעון, כולל מפעילי המסגרות, צוותי המסגרות, בעלי השליטה בחברות המפעילות נותני שירותים וכל מי שבא במגע עם הפעוטות.
  לצורך בדיקת הרישום הפלילי יש להדפיס טופס מובנה אשר קיים במערכת להגשת בקשה לקבלת רישיון, ולצרפו לבקשה. יש לשים לב כי מצוינים כתובות דואר אלקטרוני אישי של המעורבים בלבד. חל איסור להזין כתובת דואר אלקטרוני של המעון או מי מטעמו לדואר האלקטרוני האישי של כל עובד. יגיע מידע חסוי ורגיש.
  אין צורך לצרף טפסים מראש מהמשטרה.
  הנפקת הרישיון הזמני מותנית בהיעדר רישום פלילי בנסיבות המקרה. מי שאינו תושב או אזרח ישראל, עליו למלא טופס הצהרה.
  מצורף נוהל בדיקת רישום פלילי
 2. ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה לצוות המעון.
  עזרה ראשונה – שליש מהמחנכות-מטפלות יעברו קורס עזרה ראשונה ולפחות אחת מוצבת בכל כיתה במעון.
  התנהלות בטוחה – מנהלת המעון תעבור קורס פרונטלי של 14 שעות ותעביר לשאר הצוות קורס מקוון באמצעות לומדה.  
 3. התאמת מיקום המסגרת לשהיית הפעוטות – יש למלא הצהרה כי מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של פעוטות. 
 4. התקנת מצלמות במעון, לפי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע”ט 2018 – יש למלא הצהרה על ידי מגיש הבקשה בדבר התקנת מצלמות לשם הגנת פעוטות במעון יום לפעוטות התשע”ט 2018.

מה צריכים לצרף לבקשה

יש למלא את טופס הבקשה לרישיון או לרישיון זמני להפעלת מעון יום, לצרף את המסמכים הנדרשים ולהגיש את הבקשה באופן מקוון.
בטופס הבקשה 4 לשוניות, לפי סוג הבקשה שאתם מבקשים למלא. יש להקפיד למלא את הבקשה המתאימה:
תאגיד רשום במשרד – תאגיד שאושר על ידי האגף (בעל סמל ארגון).
יש להזין מספר מזהה (מספר עוסק מורשה או חברה פרטית).
מכיוון שתאגיד זה קיים במערכת, תיפתח רשימת בחירה שיש לבחור בה את התאגיד עבורו מוגשת הבקשה.
בבקשה זו, אין להקליד פרטים של המעורבים במעון, אלא רק של בעלי התפקידים בתאגיד
מעון רשום במשרד – מסגרת לגיל הרך (מעון יום) המאושרת על ידי האגף (בעלת סמל מעון).
תנאי סף לקבלת סמל מעון הוא רישיון הפעלה למעון.
יש להזין מספר מזהה (מספר עוסק מורשה או חברה פרטית) וסמל מעון.
מעון זה קיים במערכת, לכן תיפתח רשימת בחירה שיש לבחור בה את המעון עבורו מוגשת הבקשה.
בבקשה זו, אין להקליד פרטים של בעלי התפקיד בתאגיד, אלא רק של פרטי המעורבים במעון
תאגיד שאינו רשום במשרד – תאגיד שאינו מוכר לאגף ובו לפחות שתי מסגרות לגיל הרך הפועלות בכתובות שונות.
בבקשה זו, אין להקליד פרטים של המעורבים במעון, אלא רק של בעלי התפקידים בתאגיד!
יש לפתוח בקשה נוספת לכל מעון שבבעלות התאגיד.
יש לבחור סוג בקשה: “מעון שאינו רשום במשרד”.
מעון שאינו רשום במשרד – זוהי מסגרת לגיל הרך, שאינה מוכרת על יד האגף.
בבקשה זו, אין להקליד פרטים של בעלי התפקיד בתאגיד, אלא רק של פרטי המעורבים במעון
לנוחיותכם, ניתן להיעזר במדריך להגשת בקשה.
למדריך המלא לחצו כאן
יש למלא את כתובת המייל האישית, עבור כל אחד מהמעורבים במעון. המידע שיישלח לכתובת זו אישי ורגיש ואסור לדווח כתובת מייל של המעון או של מנהליו.
בבקשות מעון שרשום במשרד או מעון שאינו רשום במשרד, יש לוודא: הזנת השדות הבאים: כתובת מלאה של המעון (ישוב, רחוב ובית).
פרטי מנהל או מנהלת המעון קיימים ברשימת המעורבים במעון.
בהגשת בקשה למסגרת המשויכת לתאגיד, על המבקשים לוודא כי הוגשה בקשה נפרדת לאישור התאגיד.
יש לוודא כי רשימת העובדים תואמת את רשימת העובדים בפועל, כולל קובץ החתימות לקבלת מידע פלילי.
יש להזין מספר תעודת זהות ולא מספר דרכון זר, למי שלפי מרשם האוכלוסין קיים מספר תעודת זהות.
זרוע העבודה
טלפון
*8236דואר אלקטרוני: meonotyom@mgar.co.il
שעות מענה טלפוני
ימים א’ עד ה’ בין השעות 08:00 עד 16:00.

מדריכים להוצאת אישור זמני / הפעלה להפעלת מעון יום לפעוטות:

למדריך כתוב למילוי בקשה לאישור זמני / הפעלה באתר משרד הרווחה – לחצו כאן להורדת המסמך

הבדלים בין רישיון הפעלה זמני לקבוע – לחצו כאן להורדת המסמך

הצהרה של מי שאינו תושב ישראלי – לחצו כאן להורדת המסמך

נוהל בדיקת רישום פלילי – לחצו כאן להורדת המסמך

סילבוס הדרכה בנושא התנהלות בטוחה – לחצו כאן להורדת המסמך

סילבוס הדרכה בנושא עזרה ראשונה – לחצו כאן להורדת המסמך

לפני שניגשים למלא את טופס הבקשה יש להערך מראש עם כל הפרטים המופיעים בתמונה של כלל העובדים ונותני השירות במעון.

סרטון הסברה קצר למילוי בקשה לאישור הפעלה ראשוני

תהליך הגשת בקשה לאישור ראשוני בהתאם לדרישת חוק הפיקוח על מעונות יום 2018

סרטון הסברה מפורט למילוי בקשה לאישור הפעלה ראשוני

סרטון הדגמה לתהליך המלא להגשת בקשה לאישור ראשוני בהתאם לדרישת חוק הפיקוח על מעונות יום 2018
מוצר נוסף לסל הקניות.
- 0.00