תקנון העמותה התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל.

)בהתאם לסעיף 10 לחוק העמותות, תש”ם – 1980 )

מבוא:

מטרות העמותה:

1. הקמת ארגון שמטרתו קידום החינוך בגיל הרך ,על ידי גיוס חברים לעמותה מקרב בעלי מעונות

היום הפרטיים בישראל

2. ייצוג חברי העמותה, בעלי מעונות פרטיים בישראל מול משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה

וממשלת ישראל לשם שמירה על זכויותיהן הכלכליות, סוציאליות ומקצועיות, באמצעות

קידום חקיקות ותיקוני חקיקה למען העוסקים בחינוך בגיל הרך.

3. ביסוס מעמדם של העוסקים בחינוך לגיל הרך, בעלי מעונות יום פרטיים וקריאה למתן שיוויון

זכויות/הזדמנויות באמצעות קידום השיח מול מוסדות המדינה ובמידת הצורך קריאה

להפגנות ושביתות כלל ארציות ומקומיות לצורך השגת מטרות העמותה ובתנאי שההפגנות

נערכות בהתאם לדין הקיים.

4. הובלה לחדשנות בתחום החינוך בגיל הרך –ע”י מתן ייעוץ וליווי לחברי העמותה, מנהלי מעונות

היום הפרטיים, באמצעות עזרה והדרכה, השתלמויות מקצועיות לעידוד למידה ושיפור איכות

השירות הניתנים להורים ולפעוטות במעונות היום ולצורך רכישת יידע וכלים לעמידה בדרישות

החוק.

5. הקמת מוסדות לימוד, בין אם בבנייתם או השכרתם של כיתות לימוד / השכרת כיתות במפעל

לצורך הכשרת צוותי החינוך במעונות הפרטיים בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על מעונות היום

לפעוטות תשע”ט 2018 וכפי שייקבע מעת לעת.

6. מתן מלגות לחברי העמותה ולעובדיהם על פי קריטריונים שייקבעו על ידיי הוועד המנהל

ובאישורו ובכפוף ליכולות העמותה לתת מלגות.

סימן א’: חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) חברות בארגון התאחדות מעונות היום הינה אישית

(ג) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

“אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה )שם העמותה(. מטרות העמותה

ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת

החלטות האסיפה הכללית של העמותה.”

(ד) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד

לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 

2 . זכויות וחובות של חבר

(א) החברות בעמותה תהה כרוכה בתשלום חודשי שייקבע ויעודכן מעת לעת ע”י חבריי

הוועד בהמלצת וועדת הכספים ו/או מנכ”ל העמותה ולצורך קיום מטרותיו של הארגון.

(ב) עודכנה עלות חודשית של החברות בארגון יקבל חבר הארגון הודעה בכתב על עדכון מחיר

החברות החודשית 30 יום בטרם ייכנס עדכון המחיר לתוקף.

(ג) סירב חבר לעדכון המחיר החודשי ייראה כמי שביקש לסיים את ההתקשרות עם

העמותה.

(ד) חבר בעמותה ייחשב מי שהינו בעל מעון יום לפעוטות/ משפחתון/ צהרון ואושר על ידי

מוסדות העמותה.

(ה) בן זוג/ שותף ייחשב כחבר העמותה בתשלום נוסף כפי שייקבע על ידי חברי הוועד

המנהל.

(ו) חברי הוועד יקבעו עלויות נוספות אם וככל שיידרש לשם קיום כנסים/אסיפות/טיולים

וכן כל פעילות נוספת שאינה מנויה עם הפעילות הסדירה אותה ייקבע הוועד המנהל.

(ז) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.

(ח) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ט) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על

החברים.

(י) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר

ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

(יא) במסגרת עלות דמי החבר בעמותה, חבר העמותה יהיה זכאי לייעוץ טלפוני משפטי

ראשוני ולכתיבת מכתב ראשון מעת עורך הדין המלווה את העמותה– עלות ייצוג ייקבע

בנפרד ע”י עורך הדין של העמותה והכל בכפוף לחתימה על ייפוי כוח של עורך הדין מטעם

העמותה. החבר רשאי שלא לקבלה ולשכור שירותיו של מייצג אחר לפי ראות עיניו.

(יב) חבר העמותה יקבל שלט לגן אשר יעיד על חברותו בארגון ואשר יהיה עליו לתלות אותו

במיקום בולט לעין.

(יג) סיים חבר את התקשרותו עם הארגון חייב החבר להסיר את השלט וכן באחריותו להסיר

כל פרסום מטעמו המקשר אותו עם הארגון.

3 . פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת:

(1 ) עקב מכירת/סגירת המעון הפרטי אשר בבעלותו .

( 2 ) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו.

( 3 ) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.

( 4 ) בהוצאתו מן העמותה בכפוף להחלטת האסיפה הכללית.

(5) באם החבר הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע או בעבירה לפי סימן ו לחוק העונשין, 

תשל”ז 1977 – “פגיעה בקטינים ובחסרי ישע”, לרבות עבירה מסוג חטא לפי סימן זה.

( 6 ) חבר הנחשד בכל עבירה מסוג עוון או פשע, תפקע חברותו בעמותה עד לזיכויו

המוחלט מחוסר אשמה.

( 7 ) חבר הנחשד בעבירה לפי סימן ו לחוק העונשין, תשל”ז 1977 – “פגיעה בקטינים

ובחסרי ישע”, לרבות עבירה מסוג חטא לפי סימן זה, תפקע חברותו בעמותה עד

לזיכויו המוחלט מחוסר אשמה.

3 (א) 1 חידוש, סירוב לחידוש וסיום החברות בעמותה

( 1 ) חבר הנחשד בעבירה כאמור בסעיפים ( 6 ) ו- ( 7 ) לעיל, ותיק החקירה כנגדו נסגר

מחוסר ראיות, או בשל נסיבות שאינן מתאימות להעמדה לדין לפי סעיף 62 לחוק

סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב- 1982 , לא תחודש חברותו בעמותה.

( 2 ) ההחלטה בדבר חידוש חברותו של חבר הנחשד בעבירה כאמור בסעיפים ( 6 ) ו-( 7 )

לעיל, ותיק החקירה כנגדו נסגר בגין היעדר אשמה לפי סעיף 62 (ב) סיפא לחוק

סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב- 1982 , תהיה נתונה ביד הוועד המנהל

אשר יחליט בהתאם לשיקול דעתו האם להתיר את המשך חברותו בעמותה.

( 3 ) חבר המבקש לסיים את חברותו בעמותה יודיע למשרדי העמותה בכתב 30 יום

מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות, ההתקשרות תסתיים על פי בקשת החבר

לאחר תום 30 יום מרגע הודעתו של החבר על רצונות לסיים את ההתקשרות עם

העמותה.

( 4 ) חבר העוזב את העמותה מסיבה כל שהיא, או חבר שחברותו פקעה, או חבר שהוצא

מן העמותה על פי תקנון זה (להלן:”חבר העוזב”), יהיה פטור מתשלומים בגין

חברותו בעמותה מיום פקיעת חברותו.

( 5 ) מיום פקיעת חברותו של חבר העוזב, העמותה תהיה פטורה מלספק לו שירותים לפי תקנון זה.

( 6 ) פקיעת חברותו בעמותה של חבר העוזב, איננה פוטרת חבר העוזב מסילוק תשלומים

שהגיעו לעמותה ממנו ערב פקיעת חברותו.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד

הטעמים הבאים:

( 1 ) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

( 2 ) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

( 3 ) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון. 

( 5) חבר המבקש לסיים את חברותו בעמותה יודיע למשרדי העמותה בכתב 30 יום

מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות, ההתקשרות תסתיים על פי בקשת החבר

לאחר תום 30 יום מרגע הודעתו של החבר על רצונות לסיים את ההתקשרות עם העמותה.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות

נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) ( 1 ) ,( 2 )

או ( 3 ) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

4 . מתן הודעות לחבר

( 11 ) הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו

ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב

תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

( 22 ) לפי בקשת חבר בכתב, התראות, הודעות אישיות, וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר

ימסרו לו בהודעות דואר אלקטרוני או בכל אמצעי דיגיטלי אחר לפי בקשתו.

סימן ב’: האסיפה הכללית

5 . האסיפה הכללית של חברי העמותה היא המוסד העליון של העמותה.

1 . יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

2 . אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום.

3 . אחת לארבע שנים, תתכנס האסיפה כללית בכדי לבחור את ההנהלה ומזכיר האסיפה

אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה (להלן: “אסיפת בחירות“) ההנהלה שתיבחר תהא בת

ששה חברים לפחות, אך לא למעלה מתשעה, ותיבחר ע”י בחירות חשאיות, נפרדות

וישירות. חבר הנהלה יהיה רק מי שהינו חבר עמותה או מי שרשום בפנקס החברים כנציג

של תאגיד החבר בעמותה.

6 . תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת,

תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת

הביקורת. האסיפה הכללית הרגילה, שהינה אסיפת בחירות, תבחר ברוב קולות, בבחירות

חשאיות, נפרדות ואישיות את יו”ר העמותה ואת מזכיר העמותה וכן את סגן יו”ר העמותה.

תקופת כהונתו של יו”ר העמותה וכן תקופת מזכיר העמותה וכן תקופת כהונתו של סגן יו”ר

העמותה תהיה לארבע שנים מיום היבחרם. אלו יכהנו 4 תקופות רצופות, לא יוכלו לשוב

ולהיבחר לתקופת כהונה חמישית. תקופה או תקופות כהונה כחבר הנהלה לא תובאנה

בחשבון לצורך סעיף זה.

א. ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליה לעשות כן לפי

דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

ב. אסיפה כללית תתקיים בנוכחות של לפחות 25% ממספר חברי העמותה.

ג. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין

זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת

מספר הנוכחים.

ד. לא נתכנס המניין האמור בתוך שעתיים מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה

נדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים למיקום ושעה שייקבע הוועד,

באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה.

ה. ההנהלה תהה חייבת ליתן לחברי העמותה הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות על מועד

האסיפה ועל סדר יומה, וכן עליה לפרסם מודעה על קיום האסיפה וסדר יומה בעיתון

יומי אחד, לפחות שלושה ימים לפני האסיפה.

ו. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים.

ז. לכל חבר בעמותה קול אחד בהצבעה הנערכת באסיפה הכללית. חבר עמותה שהינו

תאגיד יוכל להצביע רק באמצעות מי שרשום כנציגו בפנקס החברים.

ח. חבר עמותה אשר לא נכח באסיפת בחירות לא יוכל לערער על תוצאותיה.

ט. בצל משבר הקורונה ועקב הסגר וההנחיות שנתנו בעקבות משבר הקורונה, והמניעה

מלקיים את האסיפה הכללית ו/או את הבחירות ו/או אסיפה שלא מן המניין

במתכונת הרגילה בתקופה זו, אסיפה הכללית ו/או בחירות ו/או אסיפה שלא מן

המניין יערכו בתקופה זו “און ליין” באופן בו ניתן יהיה לראות ולשמוע את

המשתתפים באסיפה, בפלטפורמת ZOOM , המאפשרת צפייה והשתתפות של מספר

רב של חברי עמותה )להלן: “אסיפת הזום”( ללא צורך בהתכנסות פיזית אלא בהתכנסות מקוונת. קישור ל ZOOM יפורסם בסמוך לאסיפה.

 

7 . יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

8 . החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה

דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע

9 . מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג’: הועד

10 . מספר החברים

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

מזכיר העמותה יערוך פרוטוקולים לכל החלטות הוועד המנהל וישיבות העמותה לרבות

אסיפות העמותה והחלטותיה.

11 . תקופת הכהונה

)א( הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר

הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל

לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

12 . השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה

לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או

הנותר להמשיך לפעול כוועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה

למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

13 . ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

14 . החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה;

החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

15 . הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו אשר אותם כפי שהובהר ינהל המזכיר של הועד.

16 . סמכויות ותפקידים של הוועד המנהל :

על פי יעדים ומטרות העמותה לפי סדר חשיבות באמצעות הסמכויות שניתנו לו לפי תקנון

זה וכן באמצעות תקנות הקבועות בחוק העמותות ונספחים לו.

א. קביעת רואה חשבון העמותה

ב. קביעת עורך הדין של העמותה

ג. קביעת מייצגים נוספים לתיקון חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות התשע”ט 2018

וחוק הצבת מצלמות במעונות יום לפעוטות התשע”ט 2018 לרבות עורך דין ואנשי מקצוע

מומחים בתחומי החקיקה.

ד. הרחבת פעילות העמותה לשם העמידה בכל מטרותיה טעונה את אישור רוב חברי הוועדה.

הוועדה תיידע את חברי העמותה בדבר הרחבת הפעילות כחודש ימים לפני כל הרחבת פעילות

ובהתאם ליכולותיה הכלכליות להרחיב את שרותיה ובלבד כי לא ייפגעו יכולותיה בדבר

המשך פעילותה התקין של העמותה.

 על חברי הוועד מוטלת אחריות “לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם

לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.”

 לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית, להכין את תכניות

העבודה של העמותה, לקבוע עקרונות למימון הפעילות וסדרי עדיפויות בין אפשרויות

הפעולה השונות.

 לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה.

 לדאוג לכך, כי לא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה. לאשר

תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי

שהעמותה רשאית ליטול.

 למנות ולפטר מנהל כללי.

 לפקח על המנהל הכללי של העמותה.

 לקבוע את המבנה הארגוני של העמותה ואת מדיניות השכר והתשלומים.

 לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין.

 להכין את הדו”חות הכספיים והמילוליים של העמותה ולהביאם בפני ועדת הביקורת או

הגוף המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה.

 לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה.

 לקבוע נהלים בכתב, המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה.

 לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון.

 לנהל פנקס חברים של חברי האסיפה הכללית וחברי הוועד

 למנות, בהסכמת ועדת הביקורת, את המבקר הפנימי )ככל שמונה או שיש חובה למנותו(

בעמותה וכן לאשר את תכנית העבודה שלו, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה והגישה

לו את המלצותיה, בשינויים הנראים לו.

 למנות יועצים פדגוגיים ו/או עסקיים לצורך קיומם של מטרות העמותה.

 הקמתם וסגירתם של מוסדות לימוד לצורך השתלמויות, העשרה ולימודי תעודה לחברי

העמותה ועובדיהם וכן לכל מי שיחפוץ בהם בין אם הוא חבר בעמותה ובין אם לאו על

פי קריטריונים שייקבעו בהתאם לעניין בין אם באמצעות מוסדות המדינה ובין

באמצעות מוסדות העמותה ולפי יכולתה הכלכלית של העמותה לעמוד בהן.

 קביעת סטנדרטים למתן מלגות לחברי העמותה ואופן הגשת הבקשה וכן את סוג המלגה

וסכומה.

 להמליץ בפני האסיפה הכללית לשנות את שם העמותה וסמליה – החלטה על המלצה זו

תתקבל בהסכמת רוב מוחלט של חברי הוועד המנהל ותובא להחלטת האסיפה הכללית.

 להמליץ בפני האסיפה הכללית לשנות את תקנון העמותה להוסיף או לגרוע בהתאם

לחוק ובהתאם לצרכי העמותה בעתיד. החלטה על המלצה זו תתקבל בהסכמת רוב

מוחלט של חברי הוועד המנהל ותובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.

הוועד המנהל

 הוועד המנהל ינהל את ענייני העמותה בהתאם לקווי הפעולה והמדיניות שהותוו ע”י

האסיפה הכללי ובכפוף לתקנון העמותה .

 הוועד המנהל יבחר מבין חבריו סגן ויושבי ראש ועדות.

 הוועד המנהל מוסמך לקבוע את סדרי עבודתו ולהעניק סמכויות ביצוע לכל אחד

מחבריו.

 הוועד המנהל ימנה את עובדי העמותה ויקבע את תנאי העסקתם ושכרם. על כתב המינוי

של מנכ”ל העמותה יחתמו היו”ר ומנהל ועדת ביקורת.

 כל ישיבת הוועד המנהל תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שלושה חברי הנהלה

ובתוכם היו”ר/ סגן היו”ר.

סימן ד’: בעלי התפקיד בעמותה

17

17 . תפקיד יושב הראש

א. יושב ראש העמותה הוא המתנדב הבכיר ביותר של הארגון. הוא נבחר להנהיג ולנהל

את הוועד המנהל בהתנדבות. יושב ראש הוועד המנהל הוא תפקיד מעורר השראה

הדורש מחויבות לארגון ולתחום פעילותו ומטרותיו לפי תקנון זה יחסי אנוש מצוינים

ונכונות להשקיע זמן, כישורים וקשרים לטובת הארגון.

ב. שותף לצד מנכ”ל העמותה בהובלת הארגון להגשמת החזון.

 יחסי העבודה בין היו”ר למנכ”ל משמשים השראה לעבודת צוות לכל הפעילים

בארגון- שכירים ומתנדבים.

 נמצא בקשר קבוע עם מנכ”ל הארגון ומקבל דיווח באופן קבוע על הפעילות

השוטפת.

 בוחן עם המנכ”ל כל סוגיה המטרידה את הוועד כולו או חבר ועד וכן בעיות

שוטפות המטרידות את חברי העמותה.

ג. יושב ראש מוביל את פעילות הועד המנהל-

 מוביל את הוועד המנהל והתוויית מדיניות הארגון ולהוצאתה לפועל על ידי

המנכ”ל, הצוות השכיר והמתנדבים.

 נמצא בקשר עם חברי הוועד ומעודד אותם לתרום לארגון: בוועדות, חניכה של

חברי צוות וכל דרך נוספת שהם יכולים לסייע לארגון.

 מנהל את ישיבות הוועד לאחר שקובע את סדר היום של הישיבה עם המנכ”ל חבר

בחלק מוועדות הוועד מתוקף תפקידו ומשתתף בישיבות של ועדות אחרות

שמוזמן אליהן.

 מעריך בצורה לא פורמאלית את תפקודו של הוועד. מוביל תהליכי פיתוח וליווי

לוועד לחברים בעמותה ולארגון כולו.

ד. יושב ראש לפעילות כשגריר הארגון –

 לוקח תפקיד מרכזי בגיוס משאבים לארגון.

 מייצג את הארגון בפני התקשורת, תורמים, מקבלי החלטות וארגונים אחרים

 מגשר בין הוועד לארגון. מוביל ומכוון את פעילות הוועד כך שתשלב בפעילות

הארגון.

 מגשר בין חברי הועד והמנהל הכללי ומוודא התנהלות תקינה במשותף

 גיבוש מדיניות )ייעוד, מטרות ומגמות התפתחות(. הובלת החזון והערכים אשר

הוגדרו בתקנון העמותה ומותווים ע”י ועד הנהלת העמותה.

ה. יו”ר העמותה שנבחר על ידי האסיפה הכללית או בחתימת פתיחת העמותה יהיה לחבר

ההנהלה כל עוד לא תמה תקופת כהונתו או כל עוד לא התפטר מתפקידו ו/או כל עוד לא נבחר יו”ר חדש ב”אסיפת בחירות” .

18 . תפקיד מנהל כללי

המנהל הכללי יבחר על ידי חברי הועד ויבצע את תפקידו השוטף בשכר אשר יקבע על ידי חברי

הועד ובשיתופם.

מנהל כללי יוגדר כאדם בעל זיקה וניסיון בתחום מעונות היום הפרטיים, ויבצע את תפקידו

במקצועיות ובשיתוף פעולה מלא בהחלטות שיתקיימו בין חברי הועד והאסיפה הכללית

תנאי להצלחתו של מנכ”ל העמותה נבחר הינו שיתוף פעולה מלא מצד הנהלת העמותה

והעומדים בראשה.

הגדרות התפקיד:

1 . נושא באחריות כוללת לכל הנעשה בעמותה– יחד עם חברי הוועד המנהל והעומד בראשו

יו”ר העמותה וסגן היו”ר, אחראי על ביצוע מדיניות ופעילות העמותה

2 . בניית תוכניות עבודה שנתית–בשיתוף ואישור חברי הועד.

3 . ייזום והפקת פעילויות שונות של העמותה כגון כנסים, הרצאות, ושיווק פרויקטים

מיוחדים- בשיתוף חברי הוועד המנהל.

4 . גיוס חברים לעמותה ומשאבים כספיים חדשים–בשיתוף חברי הוועד המנהל

5 . מדידה והערכת האפקטיביות והכלכליות של פעילות העמותה.

6 . ניהול פעילות חקיקה בכנסת לרבות מינוי אנשי מקצוע ו/או החלפתם של אנשי מקצוע

כגון עורך דין מייצג לענייני חקיקה ואנשי מקצוע נוספים וכן כמייצג בעצמו הנוכח יחד

עם אנשי המקצוע ואשר מטרתם תואם את מטרות העמותה והחלטות הוועד המנהל

ולפי תקנון זה.

7 . ליווי, תמיכה והשתתפות במפגשים מסודרים ושוטפים עם ראשי הועדות השונות

בעמותה

8 . קיום פגישות עם מפרסמים ונותני שירותים אחרים לרבות אך לא רק עורכי דין ואנשי

מקצוע מלווים לקיום מטרות העמותה

9 . קיום קשר עם הבנק, גזבר, הנה”ח, ובניית תקציב שנתי ועדכונו. מעקב ואישור הוצאות

10 . קיום קשר עם רו”ח העמותה. הגשת דו”חות שנתיים לרשם העמותות

11 . השתתפות בישיבות הנהלה. הכנת דוחות לוועד על פי דרישה

12 . ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף לרבות אך לא רק מוסדות העמותה השונים בשיתוף חברי

הוועד המנהל.

13 . הקמה וניהול אתר האינטרנט של העמותה ובחירת אנשי המקצוע המתאימים לכך לפי

שיקול דעתו ובשיתוף הוועד המנהל.

14 . יפעל להקמת משרד לעמותה וכן יבחר מנהל אחד או יותר תחתיו לניהול המשרד ומתן

שירותים שוטפים לכלל חברי העמותה ובכללם גם אך לא רק הוועד המנהל.

19 . מזכיר העמותה

מזכיר העמותה יערוך פרוטוקולים לכל החלטות הוועד המנהל וישיבות העמותה לרבות

אסיפות העמותה והחלטותיה.

20 . סגן יושב ראש העמותה –

סגן יושב הראש יושב הראש יבחר על ידי חברי הועד ויבצע את תפקידו השוטף בשכר אשר

יקבע על ידי חברי הועד.

סגן יו”ר יוגדר כאיש מקצוע בעל זיקה לתחום וניסיון בתחום מעונות היום הפרטיים, ויבצע

את תפקידו במקצועיות תחת החלטות שיתוף פעולה מלא בהחלטות שיתקיימו בין חברי

הועד והאסיפה הכללית.

א. פועל בשיתוף פעולה מלא עם יו”ר העמותה ואחראי על אותם תפקידים, בהנחיית יו”ר

העמותה.

ב. אחראיות על מענה מקצועי ללקוחות חברי הארגון בשיתוף מנכ”ל העמותה.

ג. ניהול תחום תכנים חינוכיים גיוס מרצים, פתיחת כיתות לימוד וסיוע בהקמת מוסדות

העמותה ותחזוקתם ברמת תכני איכות התואמים את דרישות מוסדות המדינה ואת

דרישות השוק ובהתחשב גם אך לא רק ברצונותיהם של חברי העמותה.

ד. משמש כדובר העמותה.

21 . ציפיות מחברי ההנהלה

 כנציג של קבוצה ייחודית של חברים או של תחום עיסוק / מחקר, כל חבר הנהלה

אמור לתרום מתחום מומחיותו ולשרת את כלל החברים בהתאם למטרות העמותה.

 כל חבר הנהלה יפגין מעורבות דרך עשייה בת מדידה לאורך כל תקופת הכהונה.

 כל חבר הנהלה יאמץ “פרויקט ייחודי” שיוגדר בתחילת כהונתו. דו”ח התקדמות יוצג

פעמיים בשנה לפי הנחיית המנהל הכללי.

 על חברי ההנהלה לענות על הודעות הנשלחות מן המנהל הכללי בתוך 6 ימים.

 חברי ההנהלה יקדמו את ענייני העמותה בישראל ובחו”ל ויגנו עליהם היכן שנחוץ

ואפשרי.

 חברי ההנהלה ישמרו על כל כללי האתיקה המקצועית בכל הקשור לעבודתם

“ולנאמנותם” להתאחדות מעונות היום הפרטיים ולחבריה

22 . מורשי חתימה

לאחר פתיחת העמותה יפעלו חברי העמותה לפתוח ישות בנקאית התואמת את צרכי העמותה

לצורך קבלת דמי חבר, תרומות בארץ ובחו”ל ולכל צורך אחר לפי תקנון זה הנועד לשם

מטרותיה הייחודיות של עמותה זו.

מורשה חתימה ייקבע ובתנאי כי הוא אינו חבר וועדת ביקורת ו/או כל אחד מאלו:

 רואה חשבון שאינו מבקר את העמותה.

 חבר וועד שאינו חבר וועדת ביקורת

 באופן שוטף דיי בשתי חתימות מתוך הארבעה על מנת לבצע את מטרות העמותה

וזאת בצירוף חותמת העמותה. לדוגמא: מנכ”ל עמותה + רו”ח וגם אך לא רק יו”ר

+ מנכ”ל/ חבר וועד מורשה חתימה בצירוף חותמת העמותה.

23 . החזרי הוצאות

כל חברי הוועד המנהל לרבות יו”ר, סגן יו”ר, מנכ”ל ו/או מי שמונה מטעמם זכאי יהיה לקבל

החזר בגין הוצאות שבוצעו בשם העמותה ולטובת מטרותיה לרבות נסיעות מיוחדות,לצרכי

העמותה לפי הקבוע בחוק אך גם כל הוצאה שיצאה מכיסם לטובת העמותה .

החזר ההוצאות יבוצע עם הצגת חשבונית בוועדת ביקורת חודשית שתערך ובאישור וועדת

הביקורת.

בכפוף לתקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה(,

תשס”ט- 2009

סימן ה’: סניפים

24 . הקמת סניפים

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי

ניהול ענייניהם.

כל סניף מוסמך לפעול במקום פעילותו למען מטרות העמותה בהתאם להנחיות ההנהלה.

אין הסניפים מוסמכים לעשות על דעת עצמם כל דבר החורג מסמכותם המקומית כפי שתוגדר

מדי פעם על ידי ההנהלה.

סניפים צפון, מרכז ודרום – כל סניף ינוהל על ידי חבר ועד.

תתי סניפים ינוהלו על ידי רכזים מתנדבים גם הם בעמותה ובתנאי שהינם חברים. העמותה

רשאית לפעול להקמת מוסדות לימוד ולהכשיר אנשי חינוך בתחומה לפי הנחיות הגורמים

המוסמכים להקמת מוסדות אלו לרבות כיתה במפעל.

סימן ו’: ועדת הביקורת

25 . תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

26 . רואה חשבון מבקר

נקבע בתקנון זה, כי היה והעמותה תגיע למחזור כספי העולה על 1,172,933 ₪ תהה חייבת

היא למנות רואה חשבון לבקר את הדו”חות הכספיים שלה, ולהגיש דין וחשבון מבוקר.

א. האסיפה הכללית היא שתמנה למנות את רואה החשבון ולקבוע את שכרו.

ב. עד לקיומה של האסיפה השנתית הראשונה של העמותה, רשאי הוועד למנות את רואה

החשבון ולקבוע את שכרו. רואה החשבון הראשון יכהן עד לקיומה של האסיפה

השנתית הראשונה, בה יאושר המינוי או ימונה רו”ח אחר.

ג. כל אחד מחברי העמותה רשאי להציע מועמד לתפקיד רו”ח של העמותה. הצעה למינוי

רו”ח תשלח לחברי העמותה ולרואה החשבון לפחות 7 ימים לפני מועד האסיפה. ככל

שיש כוונה להחליף את רואה החשבון, יש להודיע על כך לרואה החשבון המכהן לפחות

7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

ד. על רואה החשבון להשתתף בכל אסיפה כללית הדנה בדוחות הכספיים שהוא ביקר,

כדי לספק כל הודעה או הסבר נדרשים בנוגע לאותם דוחות כספיים.

ה. במקרה שהעמותה לא מינתה רו”ח כנדרש, רשאי הרשם, לפי בקשת אחד מחברי

העמותה, למנות לה רו”ח לאותה שנה ולקבוע את השכר שהעמותה תשלם לו בעד

שירותיו.

ו. רואה החשבון של העמותה רשאי אף הוא, כמו חברי הוועד וועדת הביקורת, לעיין

במסמכים הדרושים לו לדעתו לצורך ביצוע תפקידו ולצלמם.

יודגש כי, לא ניתן למנות את אותו רואה החשבון אשר מבקר את דו”חות הכספיים של

העמותה כגוף מבקר במקום ועדת הביקורת, וזאת על מנת שלא ליצור ניגוד עניינים בין שני

התפקידים.

על פי תקנות רואי החשבון 2 , ככלל, רואה החשבון המבצע את הביקורת על הדו”ח הכספי

אינו רשאי לבצע עבור העמותה את הנהלת החשבונות, אולם אם המחזור הכספי של העמותה

הוא עד 5 מיליון ₪, רשאי אדם ואף שותף אחר ממשרד רואי החשבון שאינו חלק מצוות

הביקורת שביקר את הדו”ח הכספי לבצע את הנהלת החשבונות. בעמותות שמחזורן הכספי

באותה שנה עולה על 5 מיליון ₪, ככלל, הנהלת החשבונות לא תתבצע גם על ידי אחרים באותו

משרד רואי חשבון.

סימן ו’: נכסים לאחר פירוק

27 . העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה

אחרת בעלת מטרות דומות.

מוצר נוסף לסל הקניות.
0 מוצרים - 0.00