תקנון אתר ותנאי שימוש

1.         כללי

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולת הרשמה ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה“) אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין ודבר שבין המשתמש (כהגדרתו באתר) (להלן: “המשתמש“) לבין התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל (להלן- “ההתאחדות“).
 • לצורך תקנון זה, משתמש – [כל אדם, לרבות חברה] יהא רשאי להשתמש באתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים להלן:
  • מי שגילו 18 שנים ומעלה או לחילופין, גילו מתחת ל – 18 שנים או מי שזקוק לקבלת אישור מצד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, אשר מצהיר כי עם השימוש באתר, קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופוס ו/או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע כל פעולה ושימוש באתר.
  • מי שיש ברשותו כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
 • כל פעולה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לנהוג לפי התקנון ולקבל את כל תנאיו, על כן, אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו הינו מתבקש שלא לעשות כל פעולה ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.
 • כל משתמש שעושה שימוש באתר מכל סוג, מצהיר בעצם השימוש כאמור כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים לכל תנאיו והוראותיו של תקנון זה וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות ו/או האתר ו/או מפעילו ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים בתקנון זה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.
 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את ההתאחדות מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרם להתאחדות בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר.
 • ככל שהמשתמש קיבל סיסמא או קוד גישה או הרשאה לצורך השימוש באתר או בכל חלק שלו, הוא מתחייב שלא לגלות את הסיסמא או קוד הגישה לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם או בהרשאה שימוש. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.
 • ההתאחדות עושה ככל שביכולתה לכבד זכויות יוצרים, מצאתם תמונה או קובץ שיש בגינו זכות יוצר לאחר אנא דווחו מייד להתאחדות במייל info@hmeonot.org.il או בטלפון 050-7618116 ואנו נדאג להסירה מיידית של ההפרה או לקבל את אישור השימוש.

2.         הגבלת אחריות

 • ההתאחדות ו/או מי מטעמה, המנהלים את פעילות האתר, עושים כל שביכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב אי אלו דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות קולמוס וההתאחדות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 • ההתאחדות או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה בעניין זה.

3.         זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים (על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח – 2007 ו/או כל חוק שיבוא בנוסף ו/או במקומו), גרפיקה ועיצוב, התוכנה, היישומים, הטקסטים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), המפרטים, בסיסי הנתונים, כתובת האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו – הינם רכושה הבלעדי של ההתאחדות ואין להעתיק ו/או לשכפל אותם בלא קבלת רשות בכתב מההתאחדות.
 • אין להעתיק, להפיץ, לשווק ולמכור, לשכפל ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה מראש ובכתב של ההתאחדות, אם וככל שתינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים, באופן מסחרי או פרטי.
 • שם המותג לרבות הלוגו, הינם רכושה הבלעדי של ההתאחדות, ולא ייעשה בו שימוש בלי אישור מראש ובכתב של ההתאחדות.

4.         אבטחת מידע

 • ההתאחדות עושה כל שלאל ידה לשמור על סודיות המידע שנמסר לו על ידי המשתמש.
 • ההתאחדות נוקטת באמצעי זהירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום אבטחת המידע על מנת לשמור ככל האפשר על פרטיות המשתמשים.
 • ההתאחדות מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר, אלא לצורך מטרות העמותה ולרווחת חבריה.
 • על אף האמור לעיל, במקרים שאינם בשליטת ההתאחדות ו/או נובעים מכוח עליון, לא תישא ההתאחדות באחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזק בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי בשימוש, “וירוסים” ו/או תקלות לציוד המחשב של המשתמש, עיכוב שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

5.         שונות

 • ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק את שימוש המשתמש באתר בכל עת בו הפר המשתמש תנאי מתנאי תקנון זה ו/או תקנון העמותה ו/או על דין או הוראה אחרת.
 • ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק את שימוש המשתמש באתר בכל עת בו עשה המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, לרבות אך לא רק, מסירת פרטים שגויים או ללא הרשאה.
 • הוראות אלו יחולו המשתמש גם על קבוצות ההתאחדות בכל רשת חברתית אחרת המנוהלת על ידי ההתאחרות.

מוצר נוסף לסל הקניות.
- 0.00