ביטלנו את השימוש החורג

ביטול שימוש חורג – הכל על היתר להפעלת מעון יום לפעוטות במבנה מגורים

לאחר שלוש שנים של עבודה קשה, של מאות דיונים ארוכים ובתום מרתון דיונים בוועדת החינוך בכנסת.

הצלחנו !!!

עשינו את הבלתי אפשרי והלא יאמן

ביטלנו את השימוש החורג

20/10/2021 וועדת החינוך אישרה במסגרת חוק ההסדרים שבמסגרת חוק התקציב (חקיקה מהירה) לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנון והבניה (ביטול שימוש חורג) למעונות יום במבנה מגורים.

כעת נשות ואנשי חינוך לא יפחדו מהדפיקה בדלת ויוכלו לישון טוב יותר בלילה.

הסרנו את האיום מאחורי סגירת גנים בידי הרשויות המקומיות ומנענו עליות מחירים חדות בשל צמצום היצע מספרם של מעונות היום הפרטיים..

שאלות ותשובות

במשך שנים גננות נחשבו לעברייניות לחוק תכנון ובניה.
הן נאלצו לעבור הליך של שימוש חורג שהשלכותיו פליליות ועלותו מאות אלפי שקלים.
מעטים צלחו את התהליך ואחרות נשפטו ונקנסו בקנסות גבוהים ואף קיבלו צווי סגירה.
התיקון לחוק מגיע לאחר הבנה של המדינה כי מעונות יום יכולים להתקיים במבנה מגורים אך אינם יכולים לעמוד בדרישות שימוש חורג.
מתוך דברי ההסבר בחוק
“חוק הפיקוח על מעונות היום התשע”ט-2018 כללי (בפרק זה – חוק הפיקוח),
הסמיך את משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפקח על מעונות היום,
ובכלל זה לתת רישיון להפעלת מעון, לקבוע תקנות לגבי פעילות המעונות והתנאים הדרושים
לקיום הפעילות. מכיוון שמרבית המעונות הפרטיים פועלים במבני מגורים, נדרשו המעונות להגיש
בקשה להיתר לשימוש חורג כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 ,
מהוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה. על פי הדין החל כיום, הוועדות המקומיות מעלות דרישות
רגולטוריות רבות ממעונות היום לשם קבלת היתר לשימוש חורג כאמור, כאשר דרישות אלה מטילות
עלות כספית גבוהה על בעל המעון. עלויות אלה עלולות להוביל, מצד אחד, לסגירת מעונות
היום ולעליית מחירים משמעותית במסגרות הקיימות, מה שיפגע בהשתלבותם של הורים בשוק
 העבודה, בפרט נשים ואוכלוסיות ממעמד סוציו־אקונומי נמוך, ומן הצד השני לאי־דיווח של פעילות
המעון המביאה לחוסר פיקוח על פעילות המעון ועל התנאים השוררים בו, אשר עלולים להביא
לפגיעה בילדים. כדי למנוע זאת, מוצע לתת אישור למעונות יום שיש בהם עד 36 פעוטות לפעול
בבתי מגורים, באופן שיפטור את בעל המעון מקבלת היתר לשימוש חורג והוא יחויב בקבלת היתר
שימוש להפעלת מעון מהוועדה המקומית. כאשר הפיקוח על פעילות המעונות תיעשה
על ידי הרגולטור האחראי בהתאם לחוק הפיקוח. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי סמכותה ואחריותה
של הוועדה המקומית בדונה בבקשה להיתר שימוש להפעלת מעון תהיה מתוחמת רק לנושא הפגיעה
המרחבית ולא להיבטים ואישורים נוספים (כגון בריאות, כיבוי אש, פיקוד העורף וכיוצא בזה).”
וועדת החינוך אישרה לקריאה שניה ושלישית את הנוסח המצורף בשינויים שנעשו בו לפני ההצבעה. הנוסח המלא יעלה לאחר שיעבור חוק התקציב וחוק ההסדרים שסעיף זה הינו חלק מהם וייכנס לתוקף לאחר שאלו יעברו ככל הנראה עד לסוף חודש 10/21  טיוטה סופית לקריאת הסעיף בחוק התכנון והבניה לחצו כאן לאתר הנוהל הרשמי באתר משרד הפנים לחץ כאן
ראשית נאמר שימי הפחד של גננות מהדפיקה בדלת נגמרו.
מה שיש לעשות הוא מאוד פשוט.
1. כבר עכשיו ומיד להגיש בקשה לקבלת הרשאה לשימוש במערכת הרישוי של משרד החינוך
2. מיד לאחר קבלת קוד מוטב וסיסמא להגיש את הבקשה לרישוי באתר משרד החינוך לפי חוק הפיקוח.
3. לאחר שיעבור התיקון לחוק יעמדו לרשותך רק 90 ימים להגיש במחלקת הבינוי ברשות המקומית את הבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון.מבלי שהוועדה תוכל לדרוש את סגירת המעון.
ביום שבו יעבור חוק התקציב לשנת 2021-2022 – צפוי לעבור עד סוף 10/2021.
בכל מבנה הנמצא במגרש המיועד למגורים, שיש בו דירת מגורים אחת או יותר.
בעל המקרקעין(בעל הדירה) או הבעלים של המעון או מנהל המעון או מפעיל המעון ולעניין תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהלו.
מסגרות לפעוטות עד 6 ילדים
כל מסגרת המתקיימת במבנה הנמצא במגרש המיועד למגורים שיש בו דירת מגורים אחת או יותר ושוהים בו 7 פעוטות למעלה.
מסגרות לפעוטות בגילאי לידה עד גיל 3 (מעון יום לפעוטות) כהגדרתם בחוק הפיקוח להפעלת מעון יום השוהים בהם 7-36 פעוטות.
אתר משרד הפנים לחצו כאן לעמוד התהליך הרשמי באתר משרד הפנים
בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון. ואם הוא לא בעל המקרקעין גם מסמך המעיד על הסכמת בעל המקרקעין להפעלת מעון. (2)הבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון1.
תכלול את אלה:
(א) כתובת הדירה;
הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2021-2020
– 3 –
(ב) המספר המרבי של פעוטות שישהו במעון היום;
(ג) הצהרה של מבקש ההיתר על ביצוע הפרסום כאמור בפסקה(3;)
(ד) רישיון או רישיון זמני להפעלת מעון יום לפי חוק הפיקוח או הצהרה
של מבקש ההיתר על הגשת בקשה לרישיון כאמור; בתוך 60 יום מיום קבלת ההיתר.
**? הגשת בקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות
חובה לכולם מ 7-36 ילדים במבנה מגורים.**
חברות וחברים יקרים
החל מהיום ניתן להגיש בקשות לקבלת היתר להפעלת מעון לפעוטות לפי התיקון לחוק שהעברנו בכנסת.
בהתאם לתיקון מס’ 131 שהעברנו לחוק התכנון והבניה, תשכ”ה- 1965 המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים, על מנת לקבל היתר להפעלת מעון יום לפעוטות, על מבקש ההיתר להגיש בקשה להיתר להפעלת מעון יום לוועדת המקומית.
לבקשה להיתר יש לצרף את המסמכים הבאים:
רישיון/רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע”ט-2018*.
במידה ואין למבקש ההיתר רישיון/רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות יצרף התחייבות להגיש בקשה לרישיון בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה להיתר (מצ”ב כתב התחייבות).
במידה ומבקש ההיתר אינו בעל המקרקעין יש לצרף טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון יום במקרקעין (מצ”ב טופס הסכמה) למעט הסכמת רשות מקרקעי ישראל במידה והדירה מצויה במקרקעי ישראל.
מסמכים הנדרשים בטופס הבקשה להיתר כאמור, בהתאם לעניין.
*הבקשות להיתר להפעלת מעון יוגשו לוועדה באמצעות דוא”ל (ולא דרך מערכת רישוי זמין) מאחר ולא מדובר בהיתר בניה.
מצורף לנוחיותכם קישור לחוק
 
לנוחיותכם כל המסמכים הדרושים לבקשה.
הסכמת בעלי המקרקעין.
כתב התחייבות
טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון 1
יש לתלות שלט עם הודעה המפרטת את מהות הבקשה ואת המועד להגשת ההתנגדויות לוועדה המקומית הוצגה על גבי שלט במקום בולט בחזית המבנה וכן במבנים הגובלים עמו לכל תקופת הגשת ההתנגדויות.
הוועדה המקומית תמסור הודעות מקוונות לשכנים בעלות שלא תעלה על 500 ש”ח 
1. אגרת פתיחת תיק כ 300 ש”ח
2. פרסום עד 500 ש”ח
3.עלות שלטים בחזית מבנה ובחזיתות בניינים גובלים.
אין אגרת בניה 30 ש”ח למ”ר
אין אגרת הקמה 150 ש”ח למ”ר
חיסכון של 180 ש”ח למטר לעומת השימוש החורג.
אין אדריכלים
אין מודדים
אין תוכניות
אין אישורי הגא , פיקוד העורף , משרד הבריאות.
חיסכון של מאות אלפי שקלים לעומת השימוש החורג.
שכנים יכולים להתנגד לבקשה בתוך 15 יום ממועד הפרסום ועליהם להוכיח פגיעה מרחבית משמעותית.
הוועדה המקומית תיתן החלטתה בתוך 45 ימים מיום שהוגשה הבקשה.
לא ניתנה החלטה, יראו את הבקשה מאושרת בתום המועד האמור.
אם אחד השכנים בעלים או מחזיק בדירה הגיש התנגדות שיש בה פגיעה מרחבית משמעותית שלא ניתנת לתיקון.
עליך להשיב לוועדה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה ולהציע דרכים לפתרון הבעיה שהוחלטה בהתנגדות הוועדה לתת אישור כתוצאה מהתנגדות שכן בטענת פגיעה מרחבית משמעותית.
אם הוועדה סבורה כי לא ניתן לתקן את הפגיעה המתוארת עליה לתת לך 30 יום מיום קבלת ההודעה להשמיע את טענותיך. 
מרגע שהגבת לוועדה לאחר שהועלתה טענת פגיעה מרחבית משמעותית על הוועדה למסור את החלטתה הסופית בתוך 30 ימים ולאחר ששמעה את טענותיך ושקלה את פתרונותיך בתוך 30 ימים נוספים.
ברכות קיבלת פטור משימוש חורג אשר יהיה בתוקף כל עוד הינך מחזיק באישור הפעלת מעון יום לפעוטות על פי חוק הפיקוח.
הינך רשאי לפנות לוועדת ערר בתוך 15 יום מיום קבלת ההחלטה בדבר סירוב או הדחייה.
וועדת הערר תחליט בתוך 30 יום
לא
קבלת היתר להפעלת מעון לא תיחשב כהשבחה, כהגדרתה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל למתן ההיתר לפי סעיף זה ולא ייגבה על ידי רמ”י כל תשלום בשל מתן ההיתר כאמור.
(יא) שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת
הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע מספר פעוטות
מרבי שונה במעון יום שפועל בדירה צמודת קרקע
כהגדרתה בסעיף 147י(13) , שניתן לבקש לגביו
היתר להפעלת מעון או הליך אחר לקבלת היתר
כאמור, בהתחשב, בין השאר, בהשפעה מרחבית
משמעותית ובהתנגדות בעלי או מחזיקי הדירות
במבנה המגורים שבו יפעל המעון או במבנים
הגובלים עימו.
המשמעות היא שכרגע מספר הילדים נותר על 36 עד להחלטת שר הפנים בנושא
אנו פועלים כי בקרוב יובאו תקנות נוספות למבנים צמודי הקרקע.
על מעון יום לפעוטות השוהים בו 7-36 פעוטות להגיש בקשה בתוך 90 ימים מיום שעבר החוק.
החליטה הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה
ניתן להמשיך להפעיל את המעון עד לתום שנת הלימודים באותה שנה בה ניתנה ההחלטה במידה והוגשה בקשה בתוך תשעים יום מהיום הקובע וכניסת החוק לתוקף .
על אף הוראות פרק זה, על אישור להפעלת
מעון יום לפעוטות לפי סעיף זה, יחולו הוראות
סעיף זה בלבד ולא יראו בשימוש כאמור שימוש
חורג.”
חוק זה מתקן ומוסיף לחוק הפיקוח גם חובת עמידה בהוראת נציב כבאות והצלה.
בימים אלו פורסם הליך שיתוף ציבור בנוגע לדרישות מותאמות לבנה מגורים.
“(10 )ניתן אישור כבאות והצלה לעניין אמצעי בטיחות אש נדרשים במעון יום
לפעוטות על עמידה בהוראת נציב 523 או בתקנות שנקבעו לפי חוק הרשות
הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב-2012 ;אופן מתן האישור ייקבע בהנחיות
רשות הכבאות וההצלה בתייעצות עם הממונה.”.
לקריאת נוסח סופי של תקנות כיבוי אש לחצו כאן
בתוך 6 חודשים יגיש צוות בין משרדי שיוקם לבחינת הקלות
במתן היתרים לגני ילדים ולמעונות יום
89א.
(א) עד שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה יוגשו לוועדת החינוך
התרבות והספורט של הכנסת מסקנות והמלצות של צוות בין-משרדי
בעניינים המפורטים להלן:
(1 ) הקלות במתן היתר לשימוש חורג במבני מגורים לשם הפעלת גני
ילדים כהגדרתם בחוק לימוד חובה;
(2 ) הקלות במתן היתר לשימוש חורג במבנים באזורי תעסוקה / בשטחי
מסחר לשם הפעלת מעונות יום לפעוטות כהגדרתם בחוק הפיקוח וגני
ילדים כהגדרתם בחוק לימוד חובה;
(ב) הצוות הבין משרדי לפי סעיף זה יכלול, לכל הפחות, נציגים של משרד
החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה.
(ג) הצוות הבין משרדי ישמע עמדות של נציגי ארגונים וגופים העוסקים
בגיל הרך, שמייצגים מגוון רחב של גופים ציבוריים ופרטיים לרבות גני
ילדים ומעונות יום.

תודות

חשוב לנו לומר תודה לכל התומכים והשותפים לדרך שבזכותם כל זה לא היה קורה.
לח”כ סגן השר המשרד ראש הממשלה אביר קארה.
ח”כ  שרן מרים השכל יו”ר וועדת חינוך.
חברי וועדת החינוך:סימון דוידסוןאימאן ח’טיב יאסיןמשה טור פזאלון טלעופר כסיףאמילי חיה מואטישירלי פינטו קדושיסמין פרידמןיוסף שיין

משרד החינוך בראשות שרת החינוך ד”ר יפעת שאשא ביטון.
משרד הפנים – בראשות שרת הפנים איילת שקד.
משרד רוה”מ – עמיחי פישר ראש צוות רגולציה, שיר סגל צוות רגולציה.
משרד האוצר – אביעד שוורץ, איציק דניאל.

תודה ענקית לירון אזולאי מהגן של ירון בירושליים.

תודה לעורכי הדין בעבר ובהווה שליוו את התהליך מתחילתו ועד סופו.
עו”ד גיל אפרתי
עו”ד ברכה גיספן
עו”ד גדי קיי

תודה ליועצי התקשורת 
שני מזרחי (פאזל תקשורת)
אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל
איריס הרפז תקשורת וקשרי ממשל.

תודה ליועצים האסטרטגיים שליוו ומלווים אותנו.
הקבינט- יואל חסון, צח בורוביץ, אבישג כהן חדד.
ניר קליינר 

תודה גם ל
לה”ב לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים בישראל
בראשות עו”ד רועי כהן.

לחברים שהיו איתנו מההתחלה ודחפו בכל הכח
אוראל דבורה פילפילון אשקלון
חן ביתן גן היי בינבה אופקים
דותן וגלית שוויץ גן גלית הרצליה
ענבר גלברט פז גן פלאות תל אביב
ריטה סטין הגן של ריטה תל אביב
זהבה גולדרנט מעון ענת ראשון לציון
זהבה זיגל  הגן המוזיקלי של זהבה יבנה
אסנת גונן גן קשת רמת גן

ניצן כץ גן מרתה תל אביב
בדרך לגן

חברי הוועד המנהל ומייסדי ההתאחדות.
שני כלפון גן החוף חדרה
רונן מטלון רונן הגנן זיכרון יעקב
רויטל וטורי פעוטון תהילה אשקלון
אינה פריד גן סמיילי בת ים
שלי פילוסוף הגן של שלי באר יעקב
נסים חיים גני שקד ראשון לציון
מרי בוצוייר גן מריאל רעננה

הרשם
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
מוצר נוסף לסל הקניות.
0 מוצרים - 0.00